24 فروردین 1302
تاجگذاری احمد شاه قاجار
احمد شاه با رسیدن به سن قانونی در تهران تاجگذاری کرد.