26 فروردین 1318
اعطای امتیاز کاوش‌های باستان شناسی به هلند توسط رژیم پهلوی
مجلس شوراي ملي لایحه اعطاي امتياز انحصاري كاوشهاي باستانشناسي در دو منطقه معين در شمال و جنوب كشور براي مدت سه سال به يك شركت هلندي را تصويب كرد.