27 فروردین 1340
تصویب اساسنامه «كانون مترقي»
اساسنامه «كانون مترقي» به رهبري حسنعلي منصور در 33 ماده به تصويب رسيد.