28 فروردین 1358
غارت اموال مردم به دست چریک‌های فدایی خلق
چریک‌های فدائی خلق در منطقه گنبد، به غارت گسترده اموال و  دارائي‌ها و دام‌هاي مردم تركمن دست زدند.