28 فروردین 1340
سقوط کابینه مرتضی قلی بیات
كابينه مرتضي قلي بيات ـ سهام السلطان‌ ـ  که در 29 آبان 1323 شکل گرفته بود سقوط كرد.