28 فروردین 1302
سرپیچی انگلیس از خروج نظامیان خود در بوشهر
سر پرسي لورن وزيرمختار انگليس در تهران در نامه اي به وزارت امور خارجه ايران درخواست اين وزارتخانه براي خروج نظاميان انگليسي از بوشهر را رد كرد.