29 فروردین 1378
محکوم کردن طالبان توسط سازمان ملل
شوراي امنيت سازمان ملل با صدور قطعنامه‌اي قتل ديپلمات‌هاي ايراني توسط طالبان در افغانستان را محكوم كرد.