29 فروردین 1368
درخواست شورای عالی قضا از امام خمینی
متعاقب درخواست نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از امام براي تعيين هيأتي جهت بازنگري در قانون اساسي و تهيه پيش نويس و اصلاحيه و متمم آن، اعضاي شوراي عالي قضائي نيز این درخواست را خدمت امام تکرار کردند.