29 فروردین 1360
تکذیب شایعه شکنجه در زندان‌ها
هيأت بررسي شايعه شكنجه در زندانهاي كشور، وجود هرگونه شكنجه در نظام حاكم بر بازجويي و بازپرسي دادگاهها و زندانهاي كشور را تكذيب كردند.