اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
تصاويري از پيوند ارتش با امام و انقلاب
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ همزمان با 29 فروردین ماه و روز ارتش تصاویری از پيوند ارتش با امام و انقلاب در اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد.


تصاویر امام خمینی و ارتش

تصاویر امام خمینی و ارتش

تصاویر امام خمینی و ارتش

تصاویر امام خمینی و ارتش

تصاویر امام خمینی و ارتش

تصاویر امام خمینی و ارتش

تصاویر امام خمینی و ارتش

تصاویر امام خمینی و ارتش