1 اردیبهشت 1364
تصویب کلیات اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی
کلیان اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.