1 اردیبهشت 1342
اعزام طلاب به خدمت سربازی
دولت اسدالله علم بعد از حمله به مدرسه فیضیه دستور اعزام طلاب قم به خدمت سربازی را صادر کرد.