3 اردیبهشت 1363
آغاز جنگ نفت کش‌ها
رژيم عراق با هواپيماهاي فرانسوي سوپرا تاندار جنگ نفتكشها را با حمله به نفتكش حامل نفت ايران در اطراف جزيره خارك آغاز كرد.