4 اردیبهشت 1305
برگزاری مراسم تاج‌گذاری رضا خان
مراسم تاجگذاري رضاخان در كاخ گلستان باحضور مقامات لشكري و كشوري برگزار شد.