8 اردیبهشت 1344
افزایش واردات گندم بعد از برنامه اصلاحات ارضی
قرارداد خريد يكصد هزار تن گندم از امريكا به امضاي وزير كشاورزي ايران رسيد. اين روند در سالهاي بعد  با شکست برنامه اصلاحات ارضی افزايش يافت.