9 اردیبهشت 1286
انتشار روزنامه حبل‌المتین

روزنامه حبل المتين به مديريت سيدحسن كاشاني در تهران منتشر شد.