10 اردیبهشت 1339
آغاز جلسات محرمانه پیمان سنتو
جلسات محرمانه «پيمان سنتو» در تهران آغاز به كار كرد.