15اردیبهشت 1374
فرمان اجرایی دولت آمریکا مبنی بر تحریم ایران
دولت آمریکا با صدور فرمانی رسما تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی ایران را اجرایی کرد.