15 اردیبهشت 1323
صدور تاریخی‌ترین سند مبارزاتی امام خمینی
امام خمینی در اولین اعلامیه مبارزاتی خود مسلمانان را به قیام برای خدا فراخواند.