16 اردیبهشت 1354
شهادت مجید شریف واقفی
مجید شریف‌واقفی از اعضای مذهبی سازمان مجاهدین خلق که با تغییر موضع سازمان توسط تقی شهرام مخالفت کرد طی یک عملیات ترور توسط نیروهای سازمان به شهادت رسید.