17 اردیبهشت 1290
ورود مورگان شوستر و هیأت همراه به تهران

مورگان شوستر امريكايي كه براي سر و سامان دادن به وضع مالي ايران استخدام شده بود، به اتفاق 16 نفر از همكاران خود وارد تهران شد.