18 اردیبهشت 1366
گزارش سازمام ملل مبنی بر استفاده رژیم بعث عراق از سلاح شیمیایی
گزارش گروه كارشناسان سازمان ملل دائر بر استفاده مكرر عراق از سلاحهاي شيميايي منتشر شد.