18 اردیبهشت 1361
آزاد سازی هویزه
500 كيلومتر از اراضي خوزستان از جمله هويزه، جاده اهواز - خرمشهر و پادگان حميد در عمليات امروز رزمندگان اسلام آزاد شد و شهرهاي عمده خوزستان از جمله اهواز از تيررس آتش نيروهاي عراقي خارج گرديد.