23 اردیبهشت 1335
تجهیز نظامی رژیم پهلوی توسط آمریکا
دريادار «جان كويين‌» هنگام ترك تهران گفت‌: كمكهاي نظامي امريكا به ايران ادامه خواهد يافت وبه زودي ده ناوچه توپدار به ايران تحويل خواهد شد.