24 اردیبهشت 1357
تعطیلی مساجد کشور در اعتراض به جنایات رژیم پهلوی
ائمه جماعات مساجد شهرستانهای کشور در اعتراض به توهین ماموران دولتی در حمله به منازل مراجع تقلید، از رفتن به مساجد و برگزاری نمازهای جماعت خودداری کردند.