25 اردیبهشت 1350
گزارش ساواک از حزب ایران نوین

ساواك در گزارشي به وجود كارگردانان سودجو و باندباز در حزب ايران نوين اشاره كرد.