26 اردیبهشت 1342
تهدید علمای قم توسط محمدرضا پهلوی
محمدرضا پهلوی علمای قم را علنآ به دستگیری تهدید کرد. او با اختمال کشتار وسیع مردم تصریح کرد: این کاری است که چاره‌ای نیست و انجام خواهد شد.