26 اردیبهشت 1307
موافقت رژیم پهلوی با فعالیت آمریکایی‌ها
رژیم پهلوی با درخواست فیلیپ هافمن وزیر مختار آمریکا در تهران برای آزاد بودن میسیونرهای آموزشی آن کشور در انجام آنچه که "اقدامات آموزشی و عام‌المنفعه" خوانده، شده موافقت کرد.