29 اردیبهشت 1359
آغاز محاکمه سران حزب جمهوری خلق مسلمان
محاکمه سران حزب جمهوری خلق مسلمان، در دادگاه انقلاب اسلامی تبریز آغاز شد.