30 اردیبهشت 1293
غارت نفت ایران توسط انگلیس
شركت نفت ايران و انگليس كه توسط انگليسی‌ها اداره مي‌شود بدون مشورت با دولت ايران قراردادي را با وزارت درياداري بريتانيا امضا كرد كه به موجب آن سوخت موردنياز نيروي دريايي انگليس را تأمين مي كند.