31 اردیبهشت 1356
ممنوع کردن حجاب توسط محمدرضا پهلوی
محمد رضا پهلوی اعلام کرد استفاده از چادر در مدارس یا دانشگاهها امکان ندارد. وی از اسدالله علم وزیر دربار خواست این دستور العمل را به دولت ابلاغ کند.