1 خرداد 1359
آغاز محاصره اقتصادی ایران توسط امریکا و اروپا
امریکا و اروپا محاصره اقتصادی خود را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند.