3 خرداد 1371
اعتراف مقامات امریکایی به ضعف در مقابل جمهوری اسلامی
جيمز بيكر وزير امور خارجه آمريكا در كنگره نمايندگان اين كشور اعتراف کرد: «ايران تمام برنامه هاي آمريكا را در جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته آسياي ميانه و خليج فارس بر هم زده است».