3 خرداد 1359
اعدام سران اعضای گروه فرقان
اكبر گودرزي رهبر گروه فرقان و 5 نفر ديگر از بنيانگذاران اين گروه اعدام شدند.