7 خرداد 1280
انعقاد قرارداد دارسی

برای نخستین بار امتیاز استخراج، بهره‌برداری و لوله‌کشی نفت و قیر در ایران به مدت 60 سال به «ویلیام نکس دارسی» انگلیسی واگذار شد.