8 خرداد 1313
تصویب لایحه تأسیس دانشگاه تهران

لایحه تأسیس دانشگاه تهران به تصویب مجلس شورای ملی رسید.