ویژه‌نامه پیوند مستحکم| روایتی از شهیدعراقی
واکنش بازاریان به بازداشت امام خمینی/ نحوه تعطیلی بازار در 15 خرداد 1342

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ شهید مهدی عراقی، از اعضای اصلی هیئت‌های موتلفه اسلامی، از جمله افرادی بود که در قیام 15 خرداد بسیار فعال بود. در کتاب "تاریخ‌شفاهی زندگی و مبارزات شهید مهدی عراقی" که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده، خاطراتی از قیام 15 خرداد 1342 روایت شده است.

در این رابطه به نقل از شهید عراقی آمده است: روز 15 خرداد، صبح ساعت ۵، خبر دستگیری آقای خمینی به تهران رسید. عده‌ای از بچه‌ها ماموریت پیدا کردند که میدان را تعطیل کنند. این‌ها می‌آیند میدان سبزی. میدان سبزی را تعطیل می‌کنند، از میدان سبزی می‌آیند میدان بارفروش‌ها که مغازه مرحوم طيب هم آنجا بود. خلاصه می‌آیند در دکان طیب، طيب خودش نبود. پسرش بود، جریان را برای او می‌گویند و او هم تلفن کرد با باباش صحبت کرد توی خانه، گفت آمده‌اند و می‌خواهند میدان را تعطیل بکنند و جریان هم این شکلی است. طیب گفت که اشکالی ندارد، بگو تعطیل کنند.

همین خبر که از در دکان طيب منتقل شد، گفت تعطيل بکنند، بچه‌ها دیگر ریختند وسط میدان. بعضی‌ها تو ماشین بودند، داشتند بار می فروختند، همه از ماشین‌ها آمدند پایین و چوب به دست خلاصه راه افتادند و میدان تعطیل شد.

این‌ها با چوب و چماق می‌آیند کلانتری ۶ و کلانتری ۶ را هم تقریبا می‌گیرند. بچه‌های بازار هم از این طرف حرکت کرده بودند می‌آیند جلو مسجد شاه و دم اداره‌ تبلیغات. یک تعدادی از بچه‌ها هم رفتند بازارچه قوام‌الدوله شاهپور و گمرک و آن‌جا را تعطیل کرده بودند.