9 خرداد 1358
انتشار اولین شماره روزنامه جمهوری اسلامی

اولين شماره روزنامه جمهوری اسلامی ارگان حزب جمهوري اسلامي منتشر شد.