9 خرداد 1306
تشکیل کابینه مهدی قلی خان هدایت

كابينه مهدي قلي هدايت ـ مخبرالسلطنه ـ تشكيل شد. اين كابينه تا 22 شهريور 1312 برقرار بود.