23 خرداد 1289
تصویب قانون استخدام مورگان شوستر
قانون استخدام مورگان شوستر به عنوان خزانه دار كل ايران از سوي مجلس شوراي ملي تصويب شد.