27 خرداد 1358
تأسیس «جهاد سازندگی» به دستور امام خمینی
به دستور امام خميني «جهاد سازندگی» برای رسیدگی به مناطق محروم و دور افتاده کشور تاسیس شد.