نظر امام خمینی (ره) درباره ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر
پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی؛ امام خامنه ای درباره نظر امام خمینی (ره) برای ادامه جنگ تحمیلی پس از فتح خرمشهر گفت: پس از فتح خرمشهر، امام فرمودند كه لب تمام طول مرزها بایستید و یك صف دفاعی تشكیل دهید و داخل مرزها نروید. نگفتند جنگ را تمام كنید. گفتند: "با حالت تدافعی مطلق، لب مرزها بایستید." 
 
 
نیروهای نظامی، وقتی كه هنوز اعلام صلح و آتش بس نشده بود، رفتند گفتند: "نمی شود لب مرز ایستاد. طرف مقابل هنوز ادعای جنگیدن با ما دارد. لب مرز ایستادن، نیروهای ما را هضم خواهدكرد و از بین خواهد برد. ما مجبوریم كه تحرك داشته باشیم."
 
 
این مطلب را نظامی ها به امام (ره) گفتند؛ ما هم نگفتیم. نظامی های متخصص خبره، پیش امام (ره) آمدند و جلوی ما، به ایشان گفتند این طوری است و نمی شود. امام فرمودند: "خیلی خب، حالا كه این طور است، پس لب مرز باشید و حملات محدود بكنید."
 
 *** برگرفته از كتاب "عبدصالح خدا"