29 خرداد 1357
انتقاد نمایندگان مجلس شورای ملی از حزب رستاخیز
تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي ملي با انتقاد از حزب رستاخيز، خروج خود را از اين حزب اعلام كردند.