30 خرداد 1360
آغاز آشوب‌های خیابانی منافقین
پيرو تهديد قبلي منافقین، آشوب‌ها و اغتشاشات خیابانی مشترك اين سازمان و طرفداران بني‌صدر آغاز شد.