30 خرداد 1302
پایان دوره چهارم مجلس شورای ملی
دوره چهارم مجلس شوراي ملي كه اول تير 1300 تشكيل شده بود، به كار خود پايان داد.