31 خرداد 1330
تصویب خلع يد انگلستان از صنعت نفت
موضوع خلع يد از انگلستان، سه ماه پس از ملي شدن صنعت نفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.