1 تیر 1360
تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی
سازمان تبليغات اسلامي با دستور امام خميني و به منظور پرداختن به امر تبليغات ديني و اشاعه معارف اسلامي تأسيس شد.