2 تیر 1354
ارسال نامه امام خمینی به رئیس جمهور عراق
امام خميني در نامه‌اي به احمد حسن البكر رئيس جمهور وقت عراق وي را از اخراج روحانيون ايراني از عراق برحذر داشت.