انقلاب اسلامی در قزوین
اعلامیه جامعه پزشکان قزوین در حمایت از نهضت اسلامی در سال 1357

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ رژیم پهلوی درآخرین ماه‌های حیات خود می‌کوشید با تغییر دولت‌ها، رضایت مردم را به دست بیاورد غافل از اینکه مردم ایران با روشنگری‌های امام خمینی خواهان ساقط شدن رژیم پهلوی بودند و فریب این دسیسه‌ها را نمی‌خوردند.

در یکی از این نمونه‌ها، در مهرماه 1357 جامعه پزشکی قزوین ضمن صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تغییر دولت‌ها هیچ تاثیری در اراده مردم ندارد و مردم ایران همچنان خواهان نابوی کامل رژیم پهلوی هستند. 

در این اعلامیه آمده بود: «نظر به اینکه در این چند روز دستگاه برای حفظ و نگهداری دودمان ننگین پهلوی به تکاپو افتاده و در نظر دارد با تغییر دولت آرامش را به خیال خود برقرار نموده تا حداقل آنکه دزدان و چپاولگران بیت‌المال از دست مردم به راحتی فرار نمایند و حداکثر آنکه رژیم مورد انزجار مردم مستحکم‌تر باقی بماند.ما جامعه پزشکان قزوین به پیروی از رهبر ارجمند خود حضرت امام خمینی به شدت با این تغییر دولت‌ها مخالف بوده و تا نابودی رژیم منحوس پهلوی به مبارزات خود همپای کلیه مسلمانان ایران ادامه خواهیم داد.»


اعلامیه جامعه پزشکان قزوین در حمایت از نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی در سال 1357