4 تیر 1342
انتقال امام از زندان قصر به بازداشت‌گاه پادگان عشرت‌آباد
امام خميني که در سپیده‌دم 15 خرداد 42 توسط مأمورين رژیم پهلوی دستگیر شده بود امروز از زندان قصر به بازداشتگاه پادگان عشرت‌آباد منتقل شد.